Α' Γυμνασίου - Γεωμετρία.

Η Γεωμετρία της Α' Γυμνασίου εξετάζει τα θέματα: Ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία, ημιευθεία, επίπεδο, γωνίες, μέτρηση και σύγκριση ευθ.τμημάτων, είδη γωνιών, απόσταση σημείου απο ευθεία, κύκλος, επίκεντρη γωνία, θέσεις ευθείας και κύκλου, συμμετρία ως προς άξονα, συμμετρία ως προς σημείο, είδη τριγώνων, παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο και τραπέζιο.