Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Β' Γυμνασίου-Γεωμετρία-Γεωμετρικά στερεά-μέτρηση στερεών

Β' Γυμνασίου - Γεωμετρία- Γεωμετρικά στερεά-μέτρηση στερεών.

Μέχρι τώρα έχουμε εξετάσει γεωμετρικά σχήματα στο επίπεδο δηλαδή στις δυο διαστάσεις, σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε γεωμετρικα σχήματα στο χώρο στις τρείς διαστάσεις.