Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών- Μαθηματικά Α' Γυμνασίου-Γεωμετρία-Συμμετρία, Άλυτες Ασκήσεις